top of page

WELCOME

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

ออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลสังขะ จ.สุรินทร์

มีการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลสังขะ จ.สุรินทร์

Content ออกหน่วย-1.jpg

3 อาหารอันตราย

ส่งผลกระทบต่อดวงตา

3 อาหารอันตราย ส่งผลกระทบต่อดวงตา

1) ผงชูรส: เนื่องจากผงชูรสมีโซเดียมที่มาจากโซดาไฟ....

429472253_789370699893846_3560055979366784721_n.jpg

ออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย

มีการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย

ออกหน่วย-2 18-20 ก.พ. 67.jpg

สัญญาณเตือน อาการโรคเบาหวานขึ้นตา มีลักษณะอย่างไร?

ในระยะแรกของโรคเบาหวานขึ้นตา อาจจะยังไม่พบอาการ....

424923038_777067237790859_6885228122300496627_n.jpg

4 สีดวงตาบอกโรค

นอกจากดวงตาจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้แล้วดวงตานั้นยังสามารถบ่งบอกสุขภาพของดวงตาเราได้อีกด้วย....

426593602_785900546907528_3544871805170437159_n.jpg

สัญญาณเตือน อาการโรคเบาหวานขึ้นตา มีลักษณะอย่างไร?

ในระยะแรกของโรคเบาหวานขึ้นตา อาจจะยังไม่พบอาการ....

420015133_767439678753615_409602209545780034_n.jpg
bottom of page