มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ให้ความช่วยเหลือด้านผ่าตัดตาต้อกระจก และโรคตาอื่นในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ภาระกิจของเรา

ในแต่ละเดือนทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาของ PECF พยาบาลและผู้ช่วยที่ไม่ใช่แพทย์จะเดินทางไปยังโรงพยาบาลของรัฐบาลในการฟื้นฟูสายตาในช่วงระยะเวลา 3 วัน

มูลนิธิฯ ยังได้ให้การสนับสนุนแก่ทีมแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลจักษุ ติปิตากา (Tipitaka Eye Hospital) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

กว่า 27 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง มูลนิธิฯ ได้ช่วยฟื้นฟูความสามารถในการมองเห็นให้แก่ดวงตาไปแล้วกว่า 35,000 ข้าง

สาเหตุการเกิดต้อกระจก

บางครั้งหลังจากอายุ 50 ปีคนส่วนใหญ่ของเรามักจะได้ยินคำแนะนำจากแพทย์ว่า “คุณมีต้อกระจก”

ต้อกระจกเป็นอาการขุ่นของเลนส์ภายในดวงตาทำให้เกิดการสูญเสียสายตาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นตาคอนแทคเลนส์หรือการผ่าตัดสายตาผิดปกติ เช่นเลสิก

client 1
client 2
client 3
client 4
client 5
client 6